Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος- Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας & εκλογή νέου μέλους της Ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2023 εξελέγη ο κ. Στράτης Ευάγγελος του Γεωργίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μπέρσου του Βασιλείου και μέχρι το τέλος της θητείας αυτού (μέχρι την 11.01.2027).  

Μετά την ως άνω εκλογή και στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του Γεωργίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  3. ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  4. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημόσιου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολό της δραστηριότητάς της η κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος.

 Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε συνέχεια της εκλογής του κου Στράτη Ευάγγελου ως Πρόεδρου – Mη Eκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως μέλος της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων τον κ. Στράτη Ευάγγελο του Γεωργίου  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος αντίστοιχου κ. Κωνσταντινόπουλου Ιωάννη (αφού η νέα του ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων) και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (μέχρι την 11.01.2027).

 Εν συνεχεία, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται πλέον από τα εξής μέλη:

  1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του Γεωργίου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα συνέλθει σε συνεδρίαση, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και αυτή της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας τους και μέχρι την 11.01.2027, όπως αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 11.01.2021 και 26.02.2021 αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

 

Αθήνα, 20/03/2023

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v