ΣΕΛΟΝΤΑ: Οικονομικά αποτελέσματα 2007

O ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Σελόντα διαμορφώθηκε στα 84,58 εκατ. ευρώ, έναντι 67,45 εκατ. ευρώ που ήταν στο 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25,39%. Σημειώνεται ότι το 81,5% των συνολικών πωλήσεων ψαριού αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου Σελόντα.

Το ενοποιημένο Μικτό Κέρδος από τα εμπορεύματα-ψάρια και τις λοιπές πωλήσεις ανήλθε στα 3,62 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ κατά το 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 20,60% αλλά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 23,845 από 22,97% που διαμορφώθηκε κατά το 2006.
Στο ίδιο διάστημα, τα Kέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 38,23% φθάνοντας στα 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 13,67 εκατ. ευρώ που ανήλθαν κατά το 2006. Αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο EBITDA κατά το 2007 αφού ανήλθε στο 22,34% από 20,27% το 2006.

Στο τέλος του 2007 τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου Σελόντα διαμορφώθηκαν στα 8,15 εκατ. ευρώ έναντι 8,47 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό έτος παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,85%, επηρεασμένα από τις ενοποιήσεις των νέων θυγατρικών και συνδεδεμένων που αναφέρουμε παρακάτω.

Τα Κέρδη Μετά από Φόρους, στο τέλος του 2007 ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,05 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2006, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31,83%. Σε αυτό συνέβαλαν οι αυξημένες φορολογικές απαιτήσεις λόγω του φορολογικού ελέγχου κατά το 2007.
Τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, στο τέλος του 2007 ανήλθαν σε 3,69 εκατ. ευρώ, έναντι 6,71 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2006, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 44,94%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανά μετοχή ανέρχονται σε 0,13 ευρώ από 0,23 ευρώ το 2006.

Ισχυρά παραμένουν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου Σελόντα, τα οποία στο τέλος του 2007 διαμορφώνονται στα 13,75 εκατ. ευρώ αυξημένα, τα οποία θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών κινήσεων και του business plan του Ομίλου με στόχο: τη διεύρυνση των αγορών, την ανάπτυξη των διεθνών δράσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και κερδοφορίας.

Η μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις προβλέψεις οφείλεται
- στην μη πλήρη ενοποίηση του ΠΕΡΣΕΑ στην χρήση του 2007 γιατί δεν συνέτρεχαν οι λόγοι. Ο Περσέας ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

- Στην ενοποίηση ως προς τα αποτελέσματα της Fjord Marin Turkey μόνο για δύο μήνες από 05/10/2007 όπου ανέλαβε η Διοίκηση της Σελόντα το παραγωγικό και διαχειριστικό management της θυγατρικής στην Τουρκία

- Στην ενοποίηση μόνο για 40 μέρες της Λέσβου ΑΕ που απορροφήθηκε από την Interfish AE και ενσωματώθηκε ως προς τα αποτελέσματα μόνο από την ημερομηνία 20/11/2007 που εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ανέλαβε την διαχείριση της εταιρείας.

Η μείωση στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας οφείλεται:
- Στην εγγραφή ζημιών από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού 2.974 χιλ. ευρώ από την ενοποίηση με την καθαρή θέση. Ο Περσέας στην παρούσα χρήση κατέγραψε ζημιές κύρια από τον καταλογισμό παλιών επισφαλειών πελατών και από την ζημιά της διαχείρισης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Και τα δύο γεγονότα δεν θα έχουν συνέχεια από το 2008 μιας και ήδη οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας έχουν περάσει στην διαχείριση του Ομίλου Σελόντα.

- Στην μείωση των κερδών που αναλογούν στον Όμιλο Σελόντα από την ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσης της Bluefin Tuna Hellas AE κατά 788 χιλ. ευρώ λόγω της μείωση των κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων της θυγατρικής.

- Στα έξοδα των κοινοπρακτικών δανείων του Ομίλου που υπογράφηκε 20/12/2007 ποσού 580 χιλ. ευρώ (ποσό μη επαναλαμβανόμενο).

- Στην ζημιά 1.550 χιλ ευρώ που μεταφέρθηκε από την ενσωμάτωση της Λέσβου ΑΕ στην Interfish AE για την περίοδο από 1/4/07-20/11/07 ενώ αντίστοιχα υπήρχαν τα κέρδη το πρώτο τρίμηνο που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση (ποσό μη επαναλαμβανόμενο).

- Στην ζημιά κατά 218 χιλ. ευρώ από την λειτουργία της Selonda UK Ltd που το 2007 τελείωσε την κατασκευαστική περίοδο και το 2008 ξεκίνησε την παραγωγική δράση.

- Από την αύξηση των φόρων κατά 369 χιλ. ευρώ που έχουν υπολογιστεί στην Interfish AE από την ενσωμάτωση των εταιρειών που απορροφήθηκαν ενώ τα αποτελέσματά τους περιλήφθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση (ποσό μη επαναλαμβανόμενο).

- Από τον καταλογισμό 467 χιλ. ευρώ φόρων από τον φορολογικό έλεγχο της εταιρίας (ποσό μη επαναλαμβανόμενο).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει την εξής εικόνα στα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας
Όμιλος Σελόντα
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιωμάτων(EATAM) 3.695.251,15
Απόκλιση
Ζημιές ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 2.974.000,00
Μείωση κεδών από Bluefin Tuna AE 788.000,00
Έξοδα κοινοπρακτικού δανείου 580.000,00
Ζημιά από συγχώνευση της Λέσβου στην Interfish 1.550.000,00
Ζημιά από την Selonda UK Ltd 218.000,00
Αύξηση φόρων από απορροφούμενες εταιρείες 369.000,00
Φόροι φορολογικού ελέγχου 467.000,00
Σύνολο Αποκλίσεων 6.946.000,00 Αναπροσαρμογή αποτελεσμάτων μετά από αποκλισεις 10.641.251,15

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της Σελόντα, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.selonda.gr).
Επικοινωνία:
Βαγγέλης Πίπας Οικονομικός Διευθυντής & Σχέσεων με Επενδυτές +30 210 37 24 900
Μαργαρίτα Αλεξοπούλου Οικονομικές Υπηρεσίες +30 210 37 24 950
Ή μέσω email: [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v