Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

17.10.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2021, σύμφωνα με το άρθρο 65A  ν.4174/2013

Η Εταιρία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2021 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 στην Εταιρία μας, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v