Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

PROTON:Αγοραπωλησία μετοχών από βασικούς μετόχους

Αγορά Η PROTON Τράπεζα Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2008:

O μέτοχος Αντώνιος Αθανάσογλου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας προέβη σε αγορά 3.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PROTON Τράπεζα Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 19.500.000 ευρώ.

O μέτοχος Ηλίας Λιανός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε αγορά 1.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PROTON Τράπεζα Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 9.750.000 ευρώ.

Η μέτοχος IRF European Finance Investments, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Αγγελική Φράγκου, προέβη σε πώληση 10.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PROTON Τράπεζα Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 65.000.000 ευρώ.
 
Επιπρόσθετα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους παραπάνω μετόχους, γνωστοποιείται ότι η υφιστάμενη μεταξύ τους, εκ του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Ν.3461/2006, σχέση μετόχων, παύει να ισχύει λόγω τερματισμού της από 31/05/2006 μεταξύ τους σύμβασης μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus