Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Αποκοπή μερίσματος

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 02.09.2020, αποφάσισε:

Τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού ποσού ευρώ 100.000,00 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,0102638634 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά το ποσό των € 2.277,96 που αντιστοιχεί στις 221.940 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 102.277,96 ή € 0,0105031205 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό € 0,0099779645 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 13/10/2020.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 14/10/2020 (record date)

Η καταβολή θα αρχίσει την 19/10/2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι και την 31/12/2020
Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί για διάφορους λόγους δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 22/10/2020, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31/12/2020) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2025 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κo.Δημήτρη Παντούλα, τηλ. 210 6694200).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v