Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Καταβολή μετρητών από εκποίηση μετοχών

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της, από 1ης Ιουλίου 2021, ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία εκποίησης των 855 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν, ως κλασματικά υπόλοιπα, από τις ακόλουθες εταιρικές πράξεις :

α) reverse split (10:1) στις 28/03/2017 και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές σύμφωνα με την υπ' αρ.: 29950/13.03.2017 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και

β) reverse split (3:1) στις 17/11/2020 και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές σύμφωνα με την υπ' αρ.: 116526/04.11.2020 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,ανακοινώνει ότι η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί – και συγκεκριμένα €0,40 στους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων όπως προκύπτουν από την παραπάνω, υπό στοιχείο α, εταιρική πράξη και €1,20 στους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων όπως προκύπτουν από την παραπάνω, υπό στοιχείο β, εταιρική πράξη, θα πραγματοποιηθεί από τις 19/07/2021 έως και 31/12/2021, από την πληρώτρια Τράπεζα Εurobank A.E. μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., σε δύο διακριτές χρηματικές διανομές για κάθε εταιρική πράξη από την οποία προήλθαν τα κλασματικά υπόλοιπα, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ στις 29.03.2017 και στις 13.11.2020 αντίστοιχα για την κάθε εταιρική πράξη (Record Date).

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 2108187300

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, οδός Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: +30 210 3522085 και +30 210 3522284

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v