Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007
Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 όπως ισχύει και τον Κανονισμό 596/2014 και σε
συνέχεια της από 05/01/2021 TR1 ληφθείσας γνωστοποίησης που υπέβαλε στην Εταιρεία
το νομικό πρόσωπο «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό
τα εξής:

Την 30/12/2020 δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»
(Διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε
νέα εταιρεία (Επωφελούμενη), σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Ν.2515/1997 και 57 παρ.3.
του Ν.4601/2019 μαζί με την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης
και την απόφαση της αρμόδιας αρχής με την οποία εγκρίθηκε ο ως άνω εταιρικός
μετασχηματισμός. Την ίδια ημερομηνία συστάθηκε η Επωφελούμενη με την επωνυμία
«Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», το
σύνολο των μετοχών της οποίας κατέχεται από τη Διασπώμενη, η επωνυμία της οποίας (της
Επωφελούμενης) τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο
«Πειραιώς Financial Holdings».

Συνέπεια του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού η εταιρεία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος
Εταιρεία» υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Διασπώμενης απέκτησε 63.177.204
δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στα οποία περιλαμβάνονται 1.870.107 δικαιώματα
ψήφου τα οποία ασκούνται δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών της Εταιρείας, ήτοι
η Επωφελούμενη «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» κατέχει 28,1035 % του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και – μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν Piraeus SNF
DAC – 0,0263 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ η Διασπώμενη, ως μητρική της
Επωφελούμενης, κατέχει έμμεσα 28,1298 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v