Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετοχική μεταβολή

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“η Εταιρεία”) ενημερώνει, κατ΄εφαρμογή του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, κατόπιν της από 15.01.2021 σχετικής γνωστοποιήσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι το τελευταίο απέκτησε 394.400.000 νέες  κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες προέρχονται από τη μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040.000.000 σύμφωνα
με τους όρους του από 02.12.2015 σχετικού Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 36/02.11.2015.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει από την 14.01.2021 άμεσα συνολικά 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €6,00 η κάθε μία  ή ποσοστό 61,34% επί του συνόλου κοιν ν μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Από τις συνολικές μετοχές της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α του ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v