Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 17/5/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 11.292 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 10,0159 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 113.099,16 ευρώ και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 10,0143 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 70.100,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v