ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 25 Μαΐου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει
ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της, την 24.5.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου
Αθηνών 20.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €14,7726 ανά
μετοχή, συνολικής αξίας €295.451,01. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν
μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά
6.764.895 ίδιες μετοχές, ποσοστό 4,7343% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v