Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΡΟΜΕΑΣ: Πώληση 25.000 μετοχών από Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου

Σε συνέχεια γνωστοποίησης που μας έγινε 14/05/2021 από τον κ. Παπαπαναγιώτου
Ιωάννη του Κωνσταντίνου, μετόχου της εταιρείας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.
ΔΡΟΜΕΑΣ» σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποίησε τις κάτωθι συναλλαγές:
1. 13/05/2021 Πώληση 25.000 μετοχών από την Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Ο κ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου πριν την πώληση ήλεγχε ποσοστό 25,04% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου έμμεσα και άμεσα. Άμεσα το
ποσοστό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε ανερχόταν σε 3,21% και
έμμεσα μέσω της Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου 21,83% ήτοι συνολικά ποσοστό
μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου 25,04%.
Ήδη μετά την πώληση 25.000 μετοχών από την Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
που πραγματοποιήθηκε το ποσοστό του μετά δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται
άμεσα και έμμεσα ανέρχεται πλέον σε 24,97%. Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων
ψήφου άμεσα ανέρχεται σε 3,21% ενώ έμμεσα μετά την πώληση ανέρχεται σε
ποσοστό 21,76% και αθροιστικά 24,97%, ήτοι κάτω του ορίου του 25%.
Η ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου με αριθμό
3556/2007

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v