Attica Bank: Ερχεται νέο πρόγραμμα εθελουσίας

Στόχος η δραστική περιστολή του μισθολογικού κόστους. Η σχετική δέσμευση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και η εκτίμηση για το πότε θα τρέξει το πρόγραμμα. Πώς θα επιτευχθεί η επιστροφή σε κερδοφορία. Οι στόχοι για τη φετινή χρονιά.

Attica Bank: Ερχεται νέο πρόγραμμα εθελουσίας

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ετοιμάζεται να τρέξει, μέσα στους επόμενους μήνες, η Τράπεζα Αττικής, επιδιώκοντας να μειώσει δραστικά το μισθολογικό κόστος, συμμορφούμενη στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, η διοίκηση της τράπεζας έχει ήδη αποφασίσει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Η απόφαση λήφθηκε εντός της τρέχουσας χρονιάς και ως εκ τούτου δεν σχηματίσθηκε σχετική πρόβλεψη που να βαρύνει τον ισολογισμό του 2015, όπως έπραξαν οι συστημικές τράπεζες.

Στόχος του προγράμματος είναι όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ειδικότερα η «δραστική περιστολή του μισθολογικού κόστους», σε συνδυασμό βέβαια με άλλα μέτρα που, είτε έχουν ληφθεί είτε θα ληφθούν το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί στους εργαζομένους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργούν Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και ΤτΕ στην τράπεζα, σε σχέση με το πώς καλύφθηκαν τα 681 εκατ. ευρώ της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα εθελουσίας έτρεξε μετά την αύξηση κεφαλαίου του 2013.

Το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, που υπέβαλε στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν η Attica Bank, περιλαμβάνει τη δέσμευση για εξορθολογισμό και μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω -και- του περιορισμού του αριθμού των εργαζομένων και του περιορισμού των καταστημάτων της.

Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από τη μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει 6 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και απασχολεί 893 άτομα. Τα καταστήματα της Τράπεζας κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 70.

Οι στόχοι για το 2016

Στόχος της τράπεζας για φέτος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής στην κερδοφορία. Προς την κατεύθυνση αυτή, πέραν των μέτρων περαιτέρω μείωσης στα λειτουργικά κόστη θα συμβάλουν, σύμφωνα με την τράπεζα, τα εξής:

- Διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου: Κύριος στόχος του ομίλου για φέτος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία καθίσταται πιο ευχερής μετά τη διενέργεια υψηλών προβλέψεων στη χρήση 2015. Σύμφωνα με την τράπεζα, ο σχηματισμός υψηλών προβλέψεων πέρυσι «συντείνει στην επαναφορά της σε κερδοφορία για τη χρήση 2016, λόγω της ανάγκης σχηματισμού πολύ μικρού ύψους προβλέψεων για επισφαλή δάνεια».

- Διαχείριση Ρευστότητας: Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση αναμένεται, σύμφωνα με την Attica, να οδηγήσει σε επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, «τάση η οποία έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται» καθώς και στη μείωση των επιτοκίων. Επίσης η αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αποδοχή από την ΕΚΤ ως ενέχυρου των τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου για αναχρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών και συνεπώς απεξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (E.L.A.), ο οποίος αφενός είναι βραχείας διάρκειας και αφετέρου συνεπάγεται υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων.

- Δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου: Η επαναφορά σε κερδοφορία της τράπεζας και η δημιουργία μόνιμου εσωτερικού κεφαλαίου.

- Συνέργειες με μέλη του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε: Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση της πελατειακής βάσης και της δημιουργίας συνεργειών με τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που είναι και ο βασικός μέτοχος της τράπεζας και η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που απορρέει από τη μετοχική σύνθεση σε όφελος αμφοτέρων των πλευρών. Στόχος είναι η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v