Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εξοικονόμηση ενέργειας

Την εκπαίδευση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανέλαβε το Ινστιτούτο. Στα 5 πέντε ευρώ την ώρα το ύψος της επιδότησης.

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εξοικονόμηση ενέργειας

Την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων που αφορούν την κατάρτιση εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών, ανέλαβε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Το αντικείμενο του έργου που υπάγεται στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» είναι η κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα:

  1. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
  2. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
  3. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
  4. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
  5. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης-case study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποτελώντας το 75% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  έως και τον Οκτώβριο του 2021, σε πανελλαδικό επίπεδο. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προϋπόθεση αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τη διαθέτει, αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήριο αποκλεισμού). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν το παραπάνω κριτήριο, θα βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα:

  • Επίπεδο εκπαίδευσης
  • Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν αντικείμενο κατάρτισης

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v