Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε επιστημονικό προσωπικό

«Ανοίγει» η 3η προκήρυξη της δράσης «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης». Στα 3 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός, έως 100.000 ευρώ για κάθε έργο που θα ενταχθεί. Οι στόχοι της δράσης.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε επιστημονικό προσωπικό

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Η προθεσμία λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2019. Στόχος της προκήρυξης είναι η εκλαΐκευση της επιστήμης και ειδικότερα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στην κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας και μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία.

Η εν λόγω προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ ενώ το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000 ευρώ. H  διάρκεια του προτεινόμενου έργου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών.

Προτάσεις μπορούν  να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ, δηλαδή Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ καθώς και το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 θεματικές:

-  Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

-  Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας

-  Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Θεματικής 1 «Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση», υποστηρίζεται η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων σε σχολεία.

Η εν λόγω θεματική φιλοδοξεί να αναδείξει τη συνεργασία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων που μπορεί να αναπτυχθεί με σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς επιχειρηματικότητας με ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους.

Απώτερος σκοπός της είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και της τοπικής κοινωνίας με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχόμενου σε τομείς όπως η Επιστήμη & Τεχνολογία (π.χ. τομέας Ρομποτικής και Ηλεκτροκίνησης), η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) καθώς και οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SoHu).

Σημειώνεται ότι οι Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση θα έχουν φυσική υπόσταση, αφού προβλέπεται η δημιουργία ή αξιοποίηση εγκαταστάσεων σε Πανεπιστήμιο - Ερευνητικό Κέντρο, Σχολείο ή σε χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της Θεματικής 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας», προωθείται η  διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή σε νέους επιστήμονες ή και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις. Στόχος της εν λόγω θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των νέων επιστημόνων σχετικά με επιτευχθέντα ερευνητικά αποτελέσματα ή και έργα που υλοποιούνται από φορείς έρευνας της χώρας σε τομείς επιστημονικής αιχμής.

Στο πλαίσιο της θεματικής 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας», υποστηρίζεται η διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων-δράσεων σχετικών είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες, σε ευάλωτες - ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

Στόχος της παραπάνω θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις εφαρμογές της κυκλικής ή της κοινωνικής οικονομίας και τα οφέλη τους αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επαγγελματικής αποκατάστασης, τη συνεργασία, τη συλλογική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, την κοινωνική υπευθυνότητα στο επιχειρείν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην εκπαίδευση, στις κατασκευές, στην ενέργεια, στην ανακύκλωση κ.ο.κ.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v