Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφάλαια και φοροαπαλλαγές €350 εκατ. μέσω Αναπτυξιακού

Ενεργή για δύο μήνες θα μείνει η νέα προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου. Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης και οι μορφές ενίσχυσης που «προσφέρει» το πρόγραμμα. Οι επιλέξιμες δαπάνες.

Κεφάλαια και φοροαπαλλαγές €350 εκατ. μέσω Αναπτυξιακού

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 έχουν το περιθώριο οι επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια να υποβάλλουν αιτήσεις ώστε να ενισχυθούν από τα χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα του καθεστώτος-προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου (4399/2016).

Η 5η προκήρυξη του καθεστώτος που «άνοιξε» την 1η Σεπτεμβρίου θα διαθέσει συνολικά 350 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, εκ των οποίων τα 210 εκατ. θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα 140 εκατ. ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης και των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφεξής οι προκηρύξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος όπως και των υπολοίπων του αναπτυξιακού νόμου θα «ανοίγουν» περιοδικά και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες, προκειμένου η αξιολόγηση των προτάσεων και στη συνέχεια η ενίσχυση των επενδύσεων να μην παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια απορρίφθηκαν, να τα επανασχεδιάσουν με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στον επόμενο κύκλο του καθεστώτος.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
1. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
2. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
3. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη «Γενική Επιχειρηματικότηα» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

 1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
 2. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 3. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 5. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78), στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι οι εξής:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

- Κτιριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

- Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).

- Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

- Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.

- Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

- Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

- Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος

- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους.

Λοιπές δαπάνες

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v