Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο κρατικό σύστημα υποβολής δεδομένων από τους χρήστες στα λιμάνια

Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας θα είναι υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας και τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων.

Νέο κρατικό σύστημα υποβολής δεδομένων από τους χρήστες στα λιμάνια

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υπό κρατική ιδιοκτησία, για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων, για όλους τους λιμένες της χώρας, δημιουργείται, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου στο άρθρο 24 με τίτλο «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» αναφέρει:

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» ((National Intergrated Port Community System) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαία Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α 184).

Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΕ) , της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει και σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας

3. Στην Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσμοθετούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας, τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένι λειτουργία της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.

Λάμπρος Καραγεώργος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v