Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζητείται σύμβουλος για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΕΠ

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναζητά σύμβουλο μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Έρχονται νέες υπηρεσίες αλλά και αξιολόγηση των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται.

Ζητείται σύμβουλος για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΕΠ

Να αλλάξει τον τρόπο εξυπηρέτησης των ΚΕΠ με νέες υπηρεσίες αλλά και αναβάθμιση των παρεχόμενων μέχρι σήμερα υπηρεσιών μέσα από μόνιμη αξιολόγηση θα επιχειρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σύμβουλο που θα προσλάβει μέσα από διεθνή διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Πρόκειται για έργο συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υποστήριξης στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ως προς την διαχείριση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175) για την ανάπτυξη των παρακάτω δράσεων:

  • δημιουργία μηχανισμού-μεθοδολογίας μόνιμης αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ και ανασχεδιασμός-απλούστευση της διαδικασίας ένταξης νέων ή τροποποίησης υφιστάμενων σε αυτά,
  • πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης σε υφιστάμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ ανά τομέα πολιτικής (π.χ. τομείς του gov.gr) που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή,
  • διενέργεια εργαστηρίων για συμμετοχικό σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ,
  • προτάσεις βελτίωσης-εξορθολογισμού και ανασχεδιασμού των παρεχόμενων υφιστάμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ και ανάδειξης νέων υπηρεσιών προς ένταξη στα ΚΕΠ και διαδικασία ενσωμάτωσης τους.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες από την υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»", (κυρίως έργο) του οποίου το τρέχον χρονοδιάγραμμα εκτείνεται έως την 30/03/2024.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του κυρίως έργου πριν από την λήξη της παρούσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης αζημίως της παρούσας.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24.10.2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 25.10.2022, ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v