Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι και πώς μπορούν να ζητήσουν χαμηλότερες αντικειμενικές τιμές

Η διάταξη του φορο-νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο αναδρομικών διορθώσεων. Οι δήμοι έχουν περιθώριο επανεξέτασης έως τις 20 Ιανουαρίου για φουσκωμένες τιμές ζώνης.

Ποιοι και πώς μπορούν να ζητήσουν χαμηλότερες αντικειμενικές τιμές

Χωρίς κανένα παράθυρο αναδρομικότητας, οι δήμοι οι οποίοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά την τελευταία προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με υπέρμετρες αυξήσεις, έχουν τη δυνατότητα στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου έως τις 20 Ιανουαρίου να ζητήσουν επανάληψη της διαδικασίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.

Η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο αναδρομικών διορθώσεων καθώς ορίζει ρητά πως εφόσον γίνει επανάληψη της διαδικασίας και προσδιοριστούν νέες τιμές, αυτές θα ισχύσουν από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και εφεξής.

Για να ανοίξει ενδεχομένως ο δρόμος της αναπροσαρμογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβληθεί γνώμη των δημοτικών συμβουλίων των δήμων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία να συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο στο διάστημα από 10-12-2022 έως 20-1-2023.

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μόλις 1 στους 10 δήμους υπέβαλε στοιχεία ενώ στη συνέχεια η γκρίνια περίσσεψε από πολλούς δήμους που διαπίστωσαν τεράστιες αυξήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, περιοχές στην Αστυπάλαια, τη Ρόδο, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο αλλά και το Ναύπλιο, όπου οι νέες τιμές είναι αυξημένες ακόμα και κατά 250%.

Στο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ως γεγονός ότι «κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2375), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων».

Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νομοσχεδίου, «Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2375), οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Β' 130).

Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας.

Ο υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας. Αν πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, οι αξίες που καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης και εφεξής».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v