Στις 21/6 η γενική συνέλευση των Μύλων Κεπενού

Τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2012 αλλά και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για το 2013 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των Μύλων Κεπενού στις 21 Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα θέματα.

Στις 21/6 η γενική συνέλευση των Μύλων Κεπενού
Η εταιρία Μύλοι Κεπενού συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 9.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2012, αλλά και για την έγκριση των αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου για το 2013.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v