ΟΛΘ: Γ.Σ. στις 27/6 για μέρισμα και εκλογή Δ.Σ.

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση του ΟΛΘ που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου.

ΟΛΘ: Γ.Σ. στις 27/6 για μέρισμα και εκλογή Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του ΟΛΘ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00, στην Α προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για την 13η εταιρική χρήση (01-01-2012 έως 31-12-2012) που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης.

4.Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και έγκριση των αμοιβών τους.

6. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v