Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30/10 η τακτική γενική συνέλευση της Νάκας

Τις αμοιβές του Δ.Σ. για τη χρήση 2013-2014 αλλά και την ανανέωση άδειας για την απόκτηση ακινήτων μελών του Δ.Σ. από την εταιρία, καλείται να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της Νάκας που θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2013.

Στις 30/10 η τακτική γενική συνέλευση της Νάκας
Η εταιρία Φίλιππος Νάκας συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στα γραφεία της στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2013 (01.07.2012 - 30.06.2013) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2012 έως 30.06.2013.

3. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2012 έως 30.06.2013 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2013-30.06.2014.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014.

5. Ανανέωση άδειας για την απόκτηση ακινήτων μελών του Δ.Σ. από την εταιρεία σύμφωνα με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 03.11.2011 (Πρακτικό υπ' αριθμ. 56)..

6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v