Μύλοι Κεπενού: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Η Ελένη Κεπενού, ο Δημήτριος Κεπενός και ο Θεόφιλος Κεπενός γνωστοποίησαν αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού.

Μύλοι Κεπενού: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Αλλαγές στα ποσοστά βασικών μετόχων ανακοίνωσε σήμερα η Μύλοι Κεπενού, όπως των Ελένη Κεπενού, Δημήτριο Κεπενού και Θεόφιλου Κεπενού. 

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

*Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Ελένη Κεπενού, δυνάμει της από 25.11.2013 γνωστοποίησής της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την 22.11.2013.

Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε αγορά 465.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε 1.131.150 επί συνόλου 6.700.000, ήτοι ποσοστό 16,88% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

*Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ανακοινώνει ότι ο Δημήτριος Κεπενός, δυνάμει της από 25.11.2013 γνωστοποίησής του, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την 22.11.2013.

Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε αγορά 808.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου του επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε 1.127.818 επί συνόλου 6.700.000, ήτοι ποσοστό 16,83% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

*Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ανακοινώνει ότι  ο Θεόφιλος Κεπενός, δυνάμει της από 25.11.2013 γνωστοποίησής του, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την 22.11.2013.

Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε πώληση 1.273.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου του επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε 871.000 επί συνόλου 6.700.000, ήτοι ποσοστό 13% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

*Η «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»  ανακοινώνει ότι ο Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου  (Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας και ως εκ τούτου Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 ν. 3340/2005), προέβη στις 22.11.2013 σε δύο συναλλαγές πώλησης τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (465.000) και οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων (808.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, αξίας 930.000 και 1.616.000 ευρώ αντίστοιχα. Αθροιστικά δηλαδή, κατά την εν λόγω ημεροχρονολογία ο κος Θεόφιλος Κεπενός προέβη στην πώληση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών (1.273.000) κοινών ονομαστικών μετοχών  της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.546.000 Ευρώ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v