Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Τα αποτελέσματα της Βαρβαρέσος για το εννιάμηνο εμφανίζουν κέρδη 10,22 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών – 3,46 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Βαρβαρέσος: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος για το εννιάμηνο 2013 διαμορφώθηκε σε 14,33 εκατ. Ευρώ έναντι 10,78 εκατ. Ευρώ το εννιάμηνο του 2012.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 9,42 εκατ. Ευρώ ποσοστό 65,74% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννιαμήνου 2013 ανήλθαν σε κέρδη 11,70 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,70 εκατ. Ευρώ του εννιαμήνου 2012. Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εννιάμηνο εμφανίζουν κέρδη 10,22 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών – 3,46 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Επισημαίνουμε ότι στις 28.06.2013 ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιχορήγησης ύψους 14.000.000 Ευρώ , τα οποία διατέθηκαν στις δανείστριες Τράπεζες για μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Στις 15.07.2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσοστό της κάλυψης ανήλθε σε 88,48% .

Λόγω μη έγκαιρης λήψης της σχετικής ανακοίνωσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισαγωγής σε διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. μέχρι σήμερα.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία από 21.12.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2008 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Στις 29.08.2006 η Εταιρία υπέβαλε αίτημα για την υπαγωγή του Επιχειρηματικού της Σχεδίου Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης στο Άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3299/2004. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εταιρίας και η κρατική ενίσχυση εγκρίθηκαν για τη νομιμότητα τους από την Ε.Ε. με απόφαση που κοινοποιήθηκε την 14.12.2010 στο ΥΠ.ΑΝ., σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Στις 21.06.2011 η κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γνωμοδότησε υπέρ της υπαγωγής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Εταιρίας στο άρθρο 9 του Ν.3299/2004. Με την υπ΄ αριθμ. 40080/19.09.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπήχθη το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της  Εταιρίας στο άρθρου 9 του Ν. 3299/2004. Στις 17.06.2013 αναρτήθηκε απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  με αρ. πρωτ. 26508 με θέμα :

«Καταβολή της επιχορήγησης της εταιρείας “Βαρβαρεσος Α.Ε. – Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” και διακριτικό τίτλο «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3299/04 και ανάκληση της με αριθμ. Πρωτ. 25576/12.06.2013 απόφασης. Η εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης ολοκληρώθηκε την  28.06.2013.

Στις 15.07.2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσοστό της κάλυψης  ανήλθε σε 88,48% . 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v