Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Από 25/2 η επιστροφή κεφαλαίου €0,92

Στις 25 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,92 ευρώ ανά μετοχή από τη Βογιατζόγλου που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας στις 29/1/2014.

Βογιατζόγλου: Από 25/2 η επιστροφή κεφαλαίου €0,92
Η Βογιατζόγλου Systems ανακοινώνει ότι ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 0,92 ευρώ ανά μετοχή, έχει οριστεί η 25η Φεβρουαρίου.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ από τις 17 Φεβρουαρίου οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία του 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σις 29 Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφόρων αποθεματικών που έχει σχηματίσει η εταιρία, ποσού 5.819.00 ευρώ, ειδικότερα δε: α) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 5.710.525,19 ευρώ και β) λοιπών αποθεματικών συνολικού ποσού 108.474,81 ευρώ, διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ της εταιρείας καθώς και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση ισοπόσως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.795.000 ευρώ διαιρουμένου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την αριθ. Πρωτ. K2-459/5.02.2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 11 Φεβρουαρίου 2014 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,92 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v