Έλτον: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2013

Ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον το 2013, αυξημένος κατά 12,80% έναντι του 2012, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο 9,90%.

Έλτον: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2013
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών εμφάνισε το 2013 η Έλτον ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά της αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ στη χρήση του 2013 ανήλθε σε 100,03 εκατ. ευρώ έναντι 88,68 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας αύξηση 12,80%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 70,54 εκατ. ευρώ από 65,26 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,10%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2013, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρεία με 16,70% όσο και στον όμιλο Έλτον με 16,10% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2012 ήταν 17,11% στην εταιρεία και 16,88% στον όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2013 σε 6,50 εκατ. ευρώ από 6,05 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,40%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2013 σε 4,77 εκατ. ευρώ από 4,56 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 4,70%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2013 ανήλθαν σε 3,53 εκατ. ευρώ από 3,28 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 7,90%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου στη χρήση του 2013 ανήλθαν σε 4,69 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,70% έναντι των 4,02 εκατ. ευρώ που ήταν το 2012.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2013 ανήλθαν σε 2,59 εκατ. ευρώ από 2,54 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου στη χρήση του 2013 ανήλθαν σε 3,50 εκατ. ευρώ από 3,18 εκατ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 9,90%.

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2013. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής:

- Αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας: αύξηση κατά € 1.041.127 και 1.113.024 αντίστοιχα ήτοι αύξηση 7,26% και 12,48% αντίστοιχα σημειώνοντας λογική μεταβολή λόγω της ανάπτυξης και της αύξησης των μεγεθών διατηρώντας σταθερή στάθμιση επί του κύκλου εργασιών (2013 και 2012 αντίστοιχα, όμιλος 15,37% και 16,16%, εταιρεία 14,21% και 13,66%).

- Η βελτίωση των παρακάτω σημαντικών μεγεθών αποδεικνύει τις σημαντικές προσπάθειες της Διοίκησης για εντατική και συνετή διαχείριση σε συνδυασμό με την επίτευξη ανάπτυξης, διατηρώντας την ταμειακή ρευστότητα σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα αναλογιζόμενοι τις επικρατούσες συνθήκες τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά χρήματος:

• Ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά € 1.151.997 και € 628.631 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 89,95% και 68,31% αντίστοιχα.

• Σύνολο Υποχρεώσεων ομίλου και εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά € 805.948 και € 1.782.431 αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 2,41% και 6,68% αντίστοιχα.

• Διατήρηση Δανεισμού ομίλου και της εταιρείας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας: αύξηση κατά € 452.898 και μείωση € 37.976 αντίστοιχα, ήτοι ποσοστού +2,94% και -0,29% αντίστοιχα.

• Εμπορικές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας: μείωση κατά € 2.214.086 και 2.471.891 αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 16,92% και 26,67% αντίστοιχα. Σε συνέχεια των παραπάνω παρατίθενται οι ακόλουθοι χαρακτηριστικοί δείκτες επιδόσεων:

• Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων (Οικονομική Αυτάρκεια) του ομίλου για το έτος 2013 ανήλθαν σε 130,29% με τα αντίστοιχα του έτους 2012 που ήταν 116,93%.

• Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού (Δανειακή Εξάρτηση) του ομίλου για το έτος 2013 ανήλθαν σε 56,58% με τα αντίστοιχα του έτους 2012 που ήταν 53,90%,δηλαδή μείωση εξαρτήσεως και περεταίρω βελτίωση του ήδη καλού δείκτη κατά 2,68% σε απόλυτη μεταβολή.

• Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κάλυψη Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων με στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) του ομίλου για το έτος 2013 ανήλθαν σε 221,04% με τα αντίστοιχα του έτους 2012 που ήταν 216,66%.

Ίδια κεφάλαια του ομίλου και της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά € 3.421.953 και € 2.618.682 αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 8,74% και 6,90% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας. Η ισχυρή θέση και δυναμική πορεία της Ελτον ΑΕΒΕ αποτυπώνεται στο δείκτη Z (Edward I. Altman Ζ score) που βρίσκεται στις 5,26 μονάδες. Ο δείκτης Ζ θεωρείται ένα σημαντικό υποδείγματα πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων εταιρειών (σύμφωνα με τον δείκτη Ζ, οι εταιρίες που έχουν z-score πάνω από 3,00 θεωρούνται υγιείς, ενώ όσες έχουν κάτω από 1,80 αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν με σημαντικές πιθανότητες ενδεχόμενο πτώχευσης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ενώ εταιρείες των οποίων το συγκεκριμένο κριτήριο βρίσκεται ανάμεσα στο διάστημα 1,81 και στο 2,70 έχουν αρκετές πιθανότητες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τη δημοσίευση του ισολογισμού τους να βρεθούν σε οικονομική δυσχέρεια).

Η συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών εταιρείας και του ομίλου εν μέσω της τρέχουσας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, ισχυροποιεί και αναδεικνύει ακόμα πιο πολύ την ηγετική θέση του ονόματος Έλτον στις αγορές που δραστηριοποιείται. Η Διοίκηση του ομίλου έχοντας υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες διαμορφώνει και προσαρμόζει συνεχώς τη δράση της με γνώμονα την διαφύλαξη της ηγετικής θέσης στο χώρο εμπορίας βιομηχανικών πρώτων υλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v