Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Γ.Σ. στις 28/4 για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων 2013 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου.

Βογιατζόγλου: Γ.Σ. στις 28/4 για διανομή μερίσματος
Η Βογιατζόγλου Systems συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00 στα γραφεία της στη Μεταμόρφωση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων .

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) και καθορισμός νέων αμοιβών , αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v