Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεπενού: Από 6/6 η επιστροφή κεφαλαίου 0,303 ευρώ

Από τις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,303 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Alpha Bank, που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού στις 4/4.

Κεπενού: Από 6/6 η επιστροφή κεφαλαίου 0,303 ευρώ
Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ανακοινώνει ότι η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,303 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στις 4/4/2014, θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική Γ.Σ. της εταιρίας στις 4/4 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 2.030.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και στη συνέχεια την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,103 σε 0,80 ευρώ η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.030.100 ευρώ, ήτοι ποσού 0,303 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αυξομείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.

Το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την με αριθμ. K2-1844/16-4-2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της στις 07/05/2014 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,303 εθρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από στις 29-05-2014 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,303 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. όπως αυτή ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 02-06-2014 της εισηγμένης εταιρίας.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 06-06-2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v