Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλτον: Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013 και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το τρέχον έτος καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Έλτον Διεθνούς Εμπορίου στις 18 Ιουνίου.

Έλτον: Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση
Η εταιρία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 18 Ιουνίου και ώρα 16.00 στα γραφεία της στον Αυλώνα, θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των Επαναδιατυπωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό».

2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3.Έγκριση Διανομής Μερίσματος Κερδών χρήσης 2013 στους μετόχους καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.

5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013

6.Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2014 31/12/2014.

8.Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

9.Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v