Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ. της Εριουργίας Τρία Άλφα

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και την κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Εριουργίας Τρία Άλφα στις 30 Ιουνίου.

Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ. της Εριουργίας Τρία Άλφα
Η Εριουργία Τρία Άλφα καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 30/06/2014 και ώρα 12.30 για τους κατόχους κοινών μετοχών και στις 13.30 για τους κατόχους προνομιούχων στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, στη Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013.

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2013.

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014.
Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920.

Κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920.

Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των 953.710 ευρώ ή μέχρι το ποσό της κάλυψης, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πλήρης, με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 337.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η καθεμία, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 2,83 ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές, μετά ψήφου μετοχές ή προνομιούχες, άνευ ψήφου μετοχές ή την κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και η Β΄ επαναληπτική στις 23 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v