Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Γ.Σ. στις 30/6 για ομολογιακό 8,5 εκατ.

Την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου 8,5 εκατ. ευρώ, τη διάθεση αποτελεσμάτων 2013 και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Παΐρης στις 30/6.

Παΐρης: Γ.Σ. στις 30/6 για ομολογιακό 8,5 εκατ.
Η εταιρία Παΐρης συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00, στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ), καθορισμός των εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης εξασφάλισης και διάθεσης αυτόυ και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν την συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας POLYPACK AE.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, και σε Β΄ επαναληπτική την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v