ΕΛΤΟΝ: Τη διανομή μερίσματο 0,05 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ.

ΕΛΤΟΝ: Τη διανομή μερίσματο 0,05 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ στην οποία παραβρέθηκαν 9 μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπούντες συνολικά 21.477.045 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,347530% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013 που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 καθώς και οι Επαναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό».

2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2013 ύψους  1.336.509,35 ευρώ ήτοι πέντε λεπτά (0,05) ανά μετοχή. Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 23/6/2014, ημερομηνία από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2013. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2014 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 30/6/2014.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

7. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.477.044 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 99,999995 % των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2014 ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με ΑΜ ΣΟΕΛ 14941 και ως αναπληρωτής του ο κ. Σεραφείμ Μακρής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.477.044 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 99,999995 % των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v