Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Δεν εγκρίθηκε από ΥΠΑΝ η ΑΜΚ

Δεν εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Τρία Αλφα, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας, διότι η εν λόγω υπεραξία έχει αντιλογισθεί.

Τρία Αλφα: Δεν εγκρίθηκε από ΥΠΑΝ η ΑΜΚ
Δεν εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Τρία Αλφα, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας, διότι η εν λόγω υπεραξία έχει αντιλογισθεί.

Συνεπώς δεν εμπεριέχεται στις εγκριθείσες και δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2005 οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά Δ.Π.Χ.Π. καθότι τα πάγια της εταιρίας μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους.

Κατόπιν τούτων με νεότερη γενική συνέλευση θα ληφθεί απόφαση ανάκλησης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v