Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Στις 14/7 η απόφαση για ομολογιακό 8,5 εκατ.

Αναβλήθηκε για την α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της Παΐρης, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου, η απόφαση για την έκδοση κοινού εμπράγματως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 8,5 εκατ. ευρώ.

Παΐρης: Στις 14/7 η απόφαση για ομολογιακό 8,5 εκατ.
Η εταιρία Παΐρης ανακοινώνει ότι λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η έγκριση έκδοσης κοινού εμπράγματως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 8,5 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στην Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00.

Εν τω μεταξύ, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας, βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10%, ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα:

- Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

- Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος.

- Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2013.

- Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ»,. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 041 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

- Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2014 έως 30/06/2015.

- Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κύριου Χρήστου Καμπόλη σε αντικατάσταση του κυρίου Σαράντη Ιωάννη.

- Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην συγχώνευση με απορρόφηση 100% της θυγατρικής εταιρείας POLYPACK AE.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v