Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Η Γ.Σ. ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, με κατώτατη τιμή 0,08 ευρώ και ανώτατη 2 ευρώ αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Η Γ.Σ. ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών
Η εταιρία Μπουτάρης γνωστοποιεί ότι στις 30 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στην έδρα της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.

Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 5.800.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 23,45% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 2 μέτοχοι, ενώ 3 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων βάσει του ΔΛΠ 19.

2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες αρχικές και αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013. Επίσης εγκρίθηκαν οι αρχικές και αναμορφωμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2013 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κα Ελένη Ρηγοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14531) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκε εκ νέου πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.671.964 μετοχές κατά ανώτατο, κοινές ή και προνομιούχες, αναλογικά δε από κάθε κατηγορία μετοχών, δηλαδή μέχρι 2.517.964 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές με διάρκεια 24 μήνες, κατώτατη τιμή 0,08 ευρώ και ανώτατη 2,00 ευρώ.

7. Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v