Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

Αύξηση τζίρου, αλλά με διεύρυνση των ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας εμφάνισε στο εξάμηνο του 2014 η Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A' εξαμήνου 2014, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. έκλεισε στα 7.719 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 16,85% σε σχέση με το αντίστοιχο A' εξάμηνο του 2013 (6.606 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2.565 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας οριακή αύξηση ύψους 0,39% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2013 (2.555 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους 591 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 69 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 821 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 408 χιλ. ευρώ το A' εξάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 934 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 531 χιλ. ευρώ το A' εξάμηνο 2013).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 6.226 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,14% σε σχέση με το αντίστοιχο A' εξάμηνο 2013 (5.056 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2.018 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας οριακή αύξηση ύψους 0,52% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2013 (2.008 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν ζημίες ύψους 644 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 62 χιλ. ευρώ το A' εξάμηνο 2013).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες 516 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 39 χιλ. ευρώ το A' εξάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 613 χιλ. ευρώ, (ζημίες ύψους 160 χιλ. ευρώ το A' εξάμηνο 2013).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του ομίλου εμφάνισαν αύξηση στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζοντας όμως αυξημένες ζημίες μετά από φόρους. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στην ζημία που προήλθε από την εκποίηση παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας ποσού ύψους 214 χιλ. ευρώ, την επιβάρυνση του λειτουργικού τομέα «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας» κατά το ποσό των 148 χιλ. ευρώ λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4254/07.04.2014 και τέλος λόγω της μείωσης του Συντελεστή Μικτού Κέρδους κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Προσπάθεια διατήρησης μεριδίων

Όπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου, οι προοπτικές του ομίλου και της εταιρείας συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από την εγχώρια και διεθνή οικονομική κρίση και τον αντίκτυπο που έχει στον Τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου. Οι συνεχιζόμενες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά δεν επιτρέπουν την αποτύπωση προβλέψεων και εκτιμήσεων.

Η διοίκηση του Ομίλου έχει ήδη εξορθολογίσει και μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στις απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Συνεχές μέλημα της διοίκησης του ομίλου είναι να διατηρήσει αναλογικά το μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v