Εβροφάρμα: Στις 355 χιλ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €1.673 χιλ. για τον Όµιλο της Εβροφάρμα στο α΄εξάμηνο.

Εβροφάρμα: Στις 355 χιλ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Αυξήθηκαν κατά το Α' εξάµηνο του 2014, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους και από τις 10.799 χιλ. € ο ενοποιηµένος ανήλθε στις 11.982 χιλ. € αυξηµένος κατά 10,95 % και από τις 10.525 χιλ. € ο εταιρικός ανήλθε στις 11.708 χιλ. € αυξηµένος κατά 11,24%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.673 χιλ. και € 1.076 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 1.412 χιλ και € 1.243 χιλ της συγκριτικής περιόδου. Επίσης τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων περιορίσθηκαν από -632 χιλ € στις -337 χιλ. € , τα δε εταιρικά στις -582 χιλ. € από -587 χιλ. €.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε -355 χιλ. € έναντι -480 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε -534 χιλ. € έναντι -379 χιλ. € αντίστοιχα. Η διαφορά οφείλεται αφενός στην επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή την προηγούµενη περίοδο και τη θετική επίδραση που είχε αυτό στον αναβαλλόµενο φόρο, περιορίζοντας τις ζηµιές µετά φόρων σε ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο και αφετέρου σε σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλειών πελατών.

Ο συνεχώς αυξανόµενος βαθµός επάρκειας ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας γάλακτος , επηρεάζει
θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατ'επέκταση την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ωστόσο η διοίκηση
της εταιρίας εφαρµόζει αυστηρά, αφενός την πολιτική µείωσης των εξόδων και αφετέρου την στοχευµένη
ανάπτυξη των πωλήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v