Έλτον: Υποχώρηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Μείωση κύκλου εργασιών κατά 2,04% και κερδών μετά από φόρους κατά 4,68% παρουσίασε στο εννεάμηνο ο όμιλος της Έλτον ΑΕΒΕ, ενώ αντίστοιχη πορεία εμφάνισαν και τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας.

Έλτον: Υποχώρηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Επιδείνωση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της Έλτον στο εννεάμηνο της χρήσης 2014. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01-30/09/2014 ανήλθε σε 75,57 εκατ. ευρώ από 77,14 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 2,04%.

Το ίδιο διάστημα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 53,32 εκατ. ευρώ από 55,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 4,26%, αντανακλώντας αξιακά σε μεγάλο βαθμό την πτώση των τιμών πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία σημείωσε συνολική αύξηση των πωληθέντων ποσοτήτων της που προήλθε από τους διάφορους τομείς δραστηριότητάς της.

Όπως σημειώνεται είναι πολύ θετικό ότι σε επίπεδο ομίλου υπήρξε αύξηση της συμμετοχής του τζίρου των θυγατρικών που απορρόφησαν μέρος της εγχώριας επιδράσεως.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,07 εκατ. ευρώ έναντι 12,65 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μειωμένα κατά 4,66%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 8,46 εκατ. ευρώ έναντι 9,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μειωμένα κατά 9,25% ακολουθώντας την προαναφερθείσα τάση του κύκλου εργασιών.

Σε ότι αφορά το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου της περιόδου 01/01-30/09/2014 βρίσκεται, κοντά στα ίδια επίπεδα της συγκρίσιμης περιόδου, στο 15,97% (έναντι 16,41% της αντίστοιχης περιόδου του 2013) και της εταιρίας στο 15,87% (έναντι 16,75% αντίστοιχης περιόδου του 2013).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου έφτασαν τα 5,66 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 4,49% έναντι των 5,93 εκατ. ευρώ αντίστοιχης της περιόδου 2013, ενώ σε επίπεδο μητρικής τα EBITDA μειώθηκαν κατά 8,20 % και διαμορφώθηκαν την περίοδο 01/01-30/09/2014 σε 3,97 εκατ. ευρώ έναντι 4,32 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου ανήλθαν σε 5,07 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 3,91% έναντι των 5,28 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2013, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 3,53 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 7,56% από τα 3,82 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2013.

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για την περίοδο 01/01-30/9/2014 ανήλθαν σε 4,48 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,75% έναντι των 4,70 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την περίοδο 01/01-30/9/2014 ανήλθαν σε 3,16 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 9,14% έναντι των 3,48 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 3,40 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,68% έναντι των 3,57 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου 01/01-30/09/2014 της μητρικής παρουσίασαν μείωση 10,15% και διαμορφώθηκαν στην περίοδο σε 2,31 εκατ. ευρώ έναντι 2,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όπως σημειώνεται, η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 205% για τον όμιλο και 207% για την εταιρία, ενώ η επίδραση της διεθνούς τάσης στον κύκλο εργασιών -όπως αρχικά αναφέρθηκε- είχε τελικώς αρκετά περιορισμένη αξιακή επίδραση στα μεγέθη των κερδών αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την επιμέλεια και φροντίδα της διαχειρίσεως από την διοίκηση της εταιρίας και του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v