Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Οριακή μείωση ενοποιημένων κερδών το 2014

Μείωση 1,25% και 0,23% στα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασε το 2014 ο όμιλος της ΕΛΤΟΝ. Ανάλογη πορεία σημείωσαν και τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρίας.

ΕΛΤΟΝ: Οριακή μείωση ενοποιημένων κερδών το 2014

Μικρή επιδείνωση εμφάνισαν τα μεγέθη της Ελτον ΑΒΕΕ το 2014, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου και της μητρικής εταιρίας.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον ΑΕΒΕ στη χρήση του 2014 ανήλθε σε 98,78 εκατ. ευρώ έναντι 100,03 εκατ. ευρώ το 2013 σημειώνοντας μείωση 1,25 %. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 69,23 εκατ. ευρώ από 70,54 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 1,86% αντανακλώντας αξιακά σε μεγάλο βαθμό την πτώση των τιμών πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία σημείωσε συνολική αύξηση πωληθέντων ποσοτήτων της που προήλθε από τους διάφορους τομείς δραστηριότητάς της.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2014, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρία με 15,79% όσο και στον όμιλο Ελτον με 15,88% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2013 ήταν 16,55% στην εταιρία και 16,03% στον όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2014 σε 6,30 εκατ. ευρώ από 6,50 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας διαφορά κατά 200 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,47 εκατ. ευρώ από 4,77 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας διαφορά κατά 300 χιλ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2014 ανήλθαν σε 3,33 εκατ. ευρώ από 3,54 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας διαφορά κατά 210 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου ανήλθαν σε 4,64 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1,11% έναντι των 4,69 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 2,45 εκατ. ευρώ από 2,59 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας διαφορά κατά 145 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου ανήλθαν σε 3,49 εκατ. ευρώ από 3,50 εκατ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 0,23%.

Αναφορικά με τα άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2014, οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής:

- Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου και της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά € 1.836.049 και € 2.393.657 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 9,56% και 10,12% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στην σύναψη εμπορικής συνεργασίας της μητρικής εταιρίας στον τομέα των αγροχημικών.

- Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά € 1.267.757 και € 1.117.901 αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 52,11% και 72,17% αντίστοιχα. Η μείωση οφείλεται στην κυρίως στην ανάγκη έγκαιρης εξόφλησης των προμηθευτών προς εξασφάλιση καλύτερων όρων.

- Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά € 1.993.043 και € 1.054.267, ήτοι αύξηση ποσοστού 4,68% και 2,60% αντίστοιχα. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας.

Σε ότι αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά € 2.742.490 και € 3.361.074 για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 10,83% και 18,98%.

Σε συνέχεια των παραπάνω παρατίθενται οι ακόλουθοι χαρακτηριστικοί δείκτες επιδόσεων:

• Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων (Οικονομική Αυτάρκεια) του ομίλου για το έτος 2014 ανήλθε σε 131,91% με το αντίστοιχο του έτους 2013 που ήταν 130,29%.

• Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού (Δανειακή Εξάρτηση) του ομίλου για το έτος 2014 ανήλθαν σε 56,88% με τα αντίστοιχα του έτους 2013 που ήταν 56,58%,δηλαδή σχεδόν αμετάβλητη δανειακή εξάρτηση.

• Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κάλυψη Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων με στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) του ομίλου για το έτος 2014 ανήλθε σε 203,96% με το αντίστοιχο του έτους 2013 που ήταν 221,04%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή θέση και δυναμική πορεία της Ελτον ΑΕΒΕ αποτυπώνεται στο δείκτη Z (Edward I. Altman Ζ score) που βρίσκεται στις 4,77 μονάδες. Ο δείκτης Ζ θεωρείται ένα σημαντικό υποδείγματα πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων εταιριών (σύμφωνα με τον δείκτη Ζ, οι εταιρίες που έχουν z-score πάνω από 3,00 θεωρούνται υγιείς, ενώ όσες έχουν κάτω από 1,80 αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν με σημαντικές πιθανότητες ενδεχόμενο πτώχευσης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ εταιρείες των οποίων το συγκεκριμένο κριτήριο βρίσκεται ανάμεσα στο διάστημα 1,81 και στο 2,70 έχουν αρκετές πιθανότητες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τη δημοσίευση του ισολογισμού τους να βρεθούν σε οικονομική δυσχέρεια).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v