Βιοτέρ: Στόχος η είσπραξη των οφειλών του Δημοσίου

Βασικό στόχο της εταιρίας αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τελεσίδικες εφετειακές δικαστικές αποφάσεις.

Βιοτέρ: Στόχος η είσπραξη των οφειλών του Δημοσίου
Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα εξής:

Οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.Α. οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και στις συνεχιζόμενες μεγάλες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την εταιρεία που επιβαρύνουν το αποτέλεσμα με τόκους.

Η εταιρεία προέβη σε ακραία μείωση του κόστους λειτουργίας της, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της. Βασικό στόχο αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τελεσίδικες εφετειακές δικαστικές αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v