Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίλυδα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2014

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014 και την αγορά ιδίων μετοχών ποσοστού έως 9,35% επί του συνόλου των μετοχών της ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Ίλυδας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου.

Ίλυδα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2014
Η εταιρία Ίλυδα Πληροφορική ανακοινώνει ότι στις 30 Απριλίου 2015 και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.567.128 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,25 % επί συνόλου 9.090.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι για 14.244 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της εταιρίας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Μαρτίου 2015, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπώνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013 .

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 30.04.2017, κατ' ανώτατο όριο 850.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,35% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα 0,30 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα 2,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση, αιτία πωλήσεως, 2.016 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROSVASIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 24% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, προς την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη, η οποία αποτελεί πρόσωπο υπαγόμενο στις απαγορεύσεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι είναι σύζυγος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Βασιλείου Ανυφαντάκη, αντί τιμήματος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο της αξίας της εν λόγω συμμετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή απομειωμένη εμφανίζεται στα βιβλία της . Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να προβεί σε κάθε αναγκαία, κατάλληλη και ενδεδειγμένη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.567.128.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.567.128
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.567.128
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την γενικότερη πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v