Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου €0,04

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της AS Company που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

AS Company: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου €0,04
Η AS Company ανακοινώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατέχουν 18.717.181 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,298% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2014 με πλειοψηφία 71,298% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2015, ως τακτικού του κ. Ευάγγελου Παγώνη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού του κ. Χριστόφορου Αχινιώτη του Ιωάννη, από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2014 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2015.

6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., η θητεία του οποίου θα λήξει την 08.05.2018, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, εφόσον αυτή λάβει χώρα μετά την ως άνω ημερομηνία, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος]
- Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος]
- Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου [εκτελεστικό μέλος]
- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]

7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 4 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του στους κ.κ. μετόχους, ήτοι τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.050.081,60 €, από το ποσό των 9.975.775,20€ στο ποσό των 8.925.693,60€.

8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η αναφερόμενη στο θέμα 7 μεταβολή λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

9. Λοιπές ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v