Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Την αγορά ακινήτου ενέκρινε η Γ.Σ.

Την αγορά ακινήτου 5.460 τ.μ. όπου στεγάζουν τις κύριες εγκαταστάσεις τους οι εταιρίες του ομίλου από την εταιρία Revon και τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου.

Βογιατζόγλου: Την αγορά ακινήτου ενέκρινε η Γ.Σ.

Η Βογιατζόγλου Systems ανακοινώνει ότι την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.279.140 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,46% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), στην μορφή που συνετάγησαν, δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2015, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μ. Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3ο θέμα Εγκρίθηκε ο Πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή μερίσματος, κερδών και οιουδήποτε εν γένει ποσού.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και ειδικότερα την κα. Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κου Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, ενώ παράλληλα όρισε ως αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι δύο Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την κατάρτιση συμβάσεως αγοράς εκ μέρους της εταιρίας ακινήτου και ειδικότερα αυτοτελούς κτιρίου συνολικής επιφανείας 5.460 τετραγωνικών μέτρων περίπου , κτισμένου επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 3.082,76 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, αντί συνολικού τιμήματος όχι ανώτερου του ποσού των 4.100.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων στο ποσό του τιμήματος τόσο των φόρων και εξόδων μεταβιβάσεως όσο και των τυχόν τελών τακτοποίησης που προκύψουν), από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «REVON ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο είναι αυτό στο οποίο εταιρίες του Ομίλου στεγάζουν τις κύριες εγκαταστάσεις τους, δυνάμει μισθωτηρίου συμβολαίου, ενώ παράλληλα έχει συνταγεί και δημοσιοποιηθεί σχετική έκθεση αποτίμησης της αξίας του ακινήτου αυτού από Πιστοποιημένους Ορκωτούς Εκτιμητές με ημερομηνία εκτίμησης την 1η Απριλίου 2015, σύμφωνα με την οποία έκθεση η εκτίμηση της αξίας του εν λόγω ακινήτου είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό 25% περίπου του ως άνω τιμήματος

Στο 8ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v