Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Μουζάκης

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και την ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μουζάκης στις 30/6.

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Μουζάκης
Η εταιρία Μουζάκης καλεί τους μετόχους της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 12.30, στα κτίρια του 1ου εργοστασίου της στο Αιγάλεω Αττικής, (Προόδου 2-4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

- Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2014 ( 1/1 – 31/12/2014).

- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014.

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτος 2014 και προέγκριση 2015, έγκριση μέλους ως μισθωτού καθώς και έγκριση αμοιβών απερχόμενου μέλους.

- Έγκριση εκλογής Νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ενός εκτελεστικού και ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και αντικατάσταση μη εκτελεστικού μέλους.

- Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής του.

- Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

- Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v