Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μειώθηκαν οι ζημιές το α΄ εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 39 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 613 χιλ. ευρω την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Μειώθηκαν οι ζημιές το α΄ εξάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A' Εξαμήνου 2014, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 8.190 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,10% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο του 2014 (7.719 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.883 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 12,42% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2014 (2.565 χιλ. Ευρώ).

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 238 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 591 χιλ. Ευρώ το A'Εξάμηνο 2014.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 58 χιλ. Ευρώ (ζημίες ύψους 821 χιλ. Ευρώ το A' Εξάμηνο 2014), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 74 χιλ. Ευρώ (ζημίες ύψους 934 χιλ. Ευρώ το A' Εξάμηνο 2014).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 6.924 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,22% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο 2014 (6.226 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.428 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 20,31% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2014 (2.018 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 196 χιλ. Ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 644 χιλ. Ευρώ το Α' Εξάμηνο 2014). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 107 χιλ. Ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 516 χιλ. Ευρώ το Α' Εξάμηνο 2014) ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 39 χιλ. Ευρώ, (ζημίες ύψους 613 χιλ. Ευρώ το Α' Εξάμηνο 2014).

Οι πωλήσεις του Ομίλου εμφάνισαν αύξηση στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζοντας όμως ζημίες μετά από φόρους ποσού ύψους 74 χιλ. Ευρώ οι οποίες προήλθαν από την διαγραφή απαίτησης αναβαλλόμενης φορολογίας της χρήσης 2011 σε συνδυασμό με τις ζημίες της αντίστοιχης περσινής περιόδου (984 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2014) είναι σε ικανοποιητική κατεύθυνση.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει ήδη εξορθολογίσει και μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στο μέτρο του δυνατού για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης στην αγορά η Διοίκηση του Ομίλου θα κινηθεί και στο β΄εξάμηνο με στόχο την βιωσιμότητα του Ομίλου συμπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό κόστος χωρίς να μειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων που προσφέρει.

Παράλληλα αφενός θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά που θα δημιουργηθούν στην αγορά από αδυναμίες του ανταγωνισμού και αφετέρου θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για να ισχυροποιήσει την παρουσία της στις γειτονικές χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v