Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Τη χρονική αναβολή της επιστροφής κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Την αναβολή του χρόνου της επιστροφής κεφαλαίου, την αγορά ιδίων μετοχών και την κατάρτιση σύμβασης κάλυψης του ομολογιακού, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης.

Πλαστικά Κρήτης: Τη χρονική αναβολή της επιστροφής κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ
Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 21 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.269.275 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,641% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

Θ έ μ α 1ο - Έγκριση κατ΄άρθρο 23 α κ.ν. 2190/1920 κατάρτισης με πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων συναφών με την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 την κατάρτιση σύμβασης κάλυψης του ομολογιακού δανείου που αποφασίστηκε να εκδοθεί από την Εταιρία με την από 26.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τους όρους του προγράμματος που εγκρίθηκε με την από 12.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με τα κάτωθι πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού, τα οποία ανέλαβαν την υποχρέωση να δανείσουν την εταιρεία και να καλύψουν το σύνολο του ομολογιακού δανείου των 5.0000.000 ευρώ, έως την 5.9.2015: Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Λεμπιδάκη Εμμανουήλ και τη Βογιατζάκη Μαρία (σύζ. Διευθύνοντος Συμβούλου), τον Πρόεδρο Λεμπιδάκη Ιωάννη και την αντιπρόεδρο Λεμπιδάκη Κατίνα – Αννα, τους Τρίκουλη Δημήτριο και Τρίκουλη Ευγενία συγγενείς εξ αγχιστείας και εξ αίματος β' βαθμού της αντιπροέδρου και την Φερετζάκη Μαρία, συγγενή εξ αίματος β' βαθμού της αντιπροέδρου.

Θ έ μ α 2ο - Αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με την καταβολή μετρητών και καθορισμός των δικαιούχων της καταβολής.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 26/06/2015 και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση αυτή.

Θ έ μ α 3ο - Αγορά ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών έως 500.000 μετοχές, με ανώτατη τιμή 7 ευρώ και κατώτατη 4 ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα που θα διενεργηθεί η αγορά των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της εταιρείας να υλοποιήσει αυτή την απόφαση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v