Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Η Γ.Σ. ενέκρινε την αύξηση και εν συνεχεία τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου του ανωτέρω ποσού στους μετόχους της εταιρίας, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Νάκας: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Η εταιρία Νάκας γνωστοποιεί ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2015 (01.07.2014 - 30.06.2015) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

3. Οι αμοιβές και οι μισθοί που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.7.2014 – 30.6.2015 ανήλθαν στο ποσό των € 447.533,34 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2015 – 30.06.2016 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo ποσό των 495.000,00€.

4. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, και συγκεκριμένα του ορκωτούς ελγκτές λογιστές κο. Ηλία Καλιντέρη του Θεοφάνη Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 36951 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Κωσταρέλη Ιωάννη του Αθανασίου με ΑΡ. Μητρω. ΣΟΕΛ 13691 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2015 – 30.06.2016.

5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.

6. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους καθώς επίσης να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

7. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

(π) Με την από 22.10.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800,00€ με αντίστοιχη αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 0,07€ και ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00€ το οποίο διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67€ ανά μετοχή.

(ρ) Με την από 22.10.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ποσό 443.800,00€ με αντίστοιχη μείωση της τιμής της μετοχής κατά 0,07€ και ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ το οποίο διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60€ ανά μετοχή.

8. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με τη συμπλήρωση του παρακάτω σκοπού: Πωλήσεις ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων.

9. Άλλα θέματα δεν αναπτύχθηκαν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v