Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση 13.689.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,42 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανοµή τους στους µετόχους της εταιρίας, σε αναλογία µία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές.

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκε στις 14/01/2016, αποφάσισε, την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.749.632 ευρώ και συγκεκριµένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αφορολόγητων αποθεµατικών: (α) του Ν.1892/90 ποσού 3.105.904,95 Ευρώ που σχηµατίστηκαν από τα κέρδη των χρήσεων 1990 έως και 1998, (β) του Ν.2601/98 ποσού 2.643.727,05 Ευρώ που σχηµατίστηκαν από τα κέρδη των χρήσεων 1999 και 2000.

Η εν λόγω αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση 13.689.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,42 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανοµή τους στους µετόχους της εταιρίας, σε αναλογία µία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές. Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 17.248.896 Ευρώ, διαιρούµενο σε 41.068.800 µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής 0,42 Ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς - ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. Πρωτ. 8995/27-01-2016 (Α∆Α: 619Τ4653Ο7-∆ΕΓ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του την 11/02/2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν µετοχών.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής: α) ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε διανοµή δωρεάν µετοχών ορίζεται η 17/02/2016. Από την ίδια ηµεροµηνία, οι µετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/02/2016 για την εν λόγω εισηγµένη Εταιρεία.

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των 13.689.600 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 23/02/2016. Από την ίδια ηµεροµηνία οι ανωτέρω µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v