Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Το ποσοστό της Χαρίκλειας Τσινάβου ανήλθε στο 18,517% και της Σεβαστής Τσινάβου στο 12,097%.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων
Η Κρι-Κρι ανακοίνωσε τις ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας:

Η Αθανασία Οικονόμου, μέτοχος της εταιρείας κατείχε μέχρι την 10.2.2016 17.970 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,054% επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 10.02.2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση στην κα Αθανασία Οικονόμου 2.795.409 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,454%, από την κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ) με συνδικαιούχους τους Σπυρίδωνα Τσινάβο, Ευαγγελία Τσινάβου, Χαρίκλεια Τσινάβου και Σεβαστή Τσινάβου. Επίσης κατά την ίδια ημεροχρονολογία έλαβε χώρα η μεταβίβαση στην κα Αθανασία Οικονόμου 802.294 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστού 6,505%, από την ατομική μερίδα της κας Ευαγγελίας Τσινάβου και 802.297 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστού 6,420%, από την ατομική μερίδα της κας Χαρίκλεια Τσινάβου. Με τις ως άνω μεταβιβάσεις, η κα. Αθανασία Οικονόμου κατέχει πλέον 4.417.790 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 13,361%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Αθανασία Οικονόμου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, υπερέβη των ορίων των 5% και 10%.

Ο κ. Σπυρίδων Τσινάβος, μέτοχος της Εταιρείας, κατείχε 6.795.409 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ως συνδικαιούχος με τις Ευαγγελία Τσινάβου, Χαρίκλεια Τσινάβου και Σεβαστή Τσινάβου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), ήτοι ποσοστό 20,552% επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 10.02.2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση 2.795.409 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,454%, από την ως άνω κοινή επενδυτική μερίδα, στην Αθανασία Οικονόμου. Με την ως άνω μεταβίβαση, ο κ. Σπυρίδων Τσινάβος κατέχει πλέον ως συνδικαιούχος της ανωτέρω ΚΕΜ 4.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, το δε ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 12,097%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι ο Σπυρίδων Τσινάβος, ο οποίος σημειωτέον, δεν κατέχει άμεσα μετοχές σε ατομική του μερίδα, ούτε εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, κατήλθε των ορίων των 20% και 15% και επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η κα Σεβαστή Τσινάβου, μέτοχος της Εταιρείας, ομοίως κατείχε 6.795.409 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ως συνδικαιούχος με τους Σπυρίδωνα Τσινάβο, Ευαγγελία Τσινάβου και Χαρίκλεια Τσινάβου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), ήτοι ποσοστό 20,552% επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 10.02.2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση 2.795.409 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,454%, από την ως άνω κοινή επενδυτική μερίδα, στην Αθανασία Οικονόμου. Με την ως άνω μεταβίβαση, η κα Σεβαστή Τσινάβου κατέχει πλέον ως συνδικαιούχος της ανωτέρω ΚΕΜ 4.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο 12,097%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Σεβαστή Τσινάβου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει άμεσα μετοχές σε ατομική της μερίδα, ούτε εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, κατήλθε των ορίων των 20% και 15% και επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η κα. Ευαγγελία Τσινάβου, μέτοχος της Εταιρείας, κατείχε 9.748.385 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων 6.795.409 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ως συνδικαιούχος με τους Σπυρίδωνα Τσινάβο, Χαρίκλεια Τσινάβου και Σεβαστή Τσινάβου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), και 2.952.976 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην ατομική της επενδυτική μερίδα, ήτοι συνολικό ποσοστό 29,482%, επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 10.02.2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση 2.795.409 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,454%, από την ως άνω κοινή επενδυτική μερίδα, καθώς και 802.294 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστού 6,505%, από την ατομική μερίδα της κας Ευαγγελίας Τσινάβου, στην Αθανασία Οικονόμου. Με τις ως άνω μεταβιβάσεις, η κα Ευαγγελία Τσινάβου κατέχει πλέον 2.150.682 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην ατομική επενδυτική της μερίδα και 4.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ως συνδικαιούχος στην ως άνω ΚΕΜ, ήτοι συνολικώς 6.150.682 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέχεται πλέον σε 18,602%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Ευαγγελία Τσινάβου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, κατήλθε των ορίων των 25% και 20% και επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η κα. Χαρίκλεια Τσινάβου, μέτοχος της Εταιρείας, κατείχε 9.720.408 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων 6.795.409 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ως συνδικαιούχος με τους Σπυρίδωνα Τσινάβο, Ευαγγελία Τσινάβου και Σεβαστή Τσινάβου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), και 2.924.999 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην ατομική της επενδυτική μερίδα, ήτοι συνολικό ποσοστό 29,398%, επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 10.02.2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση 2.795.409 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,454%, από την ως άνω κοινή επενδυτική μερίδα, καθώς και 802.297 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστού 6,420%, από την ατομική μερίδα της κας Χαρίκλειας Τσινάβου, στην Αθανασία Οικονόμου. Με τις ως άνω μεταβιβάσεις, η κα Χαρίκλεια Τσινάβου κατέχει πλέον 2.122.702 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην ατομική επενδυτική της μερίδα και 4.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ως συνδικαιούχος στην ως άνω κοινή επενδυτική μερίδα ήτοι συνολικώς 6.122.702 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, το δε ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο 18,517%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι η Χαρίκλεια Τσινάβου, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, κατήλθε των ορίων των 25% και 20% και επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v