ΕΛΤΟΝ: Στα €2,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2015

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 2,70 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 790 χιλ. ευρώ έναντι των 3,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

ΕΛΤΟΝ: Στα €2,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2015

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον την περίοδο 01/01/2015- 31/12/2015 ανήλθε σε 104,8 εκατ. ευρώ από 98,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,11%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 71,55 εκατ. ευρώ από 69,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 3,35%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 16,47 εκατ. ευρώ έναντι 15,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 5,00%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 11,21 εκατ. ευρώ έναντι 10,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 2,61%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2015, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρεία με 15,67% όσο και στον Όμιλο Ελτον με 15,71% (τα αντίστοιχα ποσοστά του 2014 ήταν 15,79% στην εταιρεία και 15,88% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου 2015 έφτασαν τα 5,72 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 580 χιλ. ευρώ έναντι των 6,30 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, απορροφώντας σε σημαντικό βαθμό την μείωση κατά 860 χιλ. ευρώ των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν την περίοδο 01/01-31/12/2015 σε 3,61 εκατ. ευρώ έναντι 4,47 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου Ελτον ανήλθαν σε 4,86 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 660 χιλ. ευρώ έναντι των 5,52 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-31/12/2014, απορροφώντας σε σημαντικό βαθμό την μείωση της μητρικής κατά 920 χιλ. ευρώ τα οποία ανήλθαν σε 2,97 εκατ. ευρώ από τα 3,89 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-31/12/2014.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της μητρικής στη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 2,15 εκ. ευρώ από 3,33 εκ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 1,180 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου στη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 3,62 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,02 εκ. ευρώ έναντι των 4,64 εκ. ευρώ που ήταν το 2014, απορροφώντας για ακόμα μία φορά μέρος της μείωσης της μητρικής.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 2,70 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 790 χιλ. ευρώ έναντι των 3,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, απορροφώντας μέρος της μείωσης κατά 950 χιλ. ευρώ της μητρικής που διαμορφώθηκαν στην περίοδο σε 1,50 εκατ. ευρώ έναντι 2,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και βελτιώνοντας την αντίστοιχη σχέση των κερδών προ φόρων (ΕΒΤ) ως ανωτέρω.

Οι μεταβολές στα μεγέθη των EBITDA, EBIT, κερδών προ φόρων και κερδών μετά από φόρους έχουν ενσωματώσει και αντανακλούν για την χρήση που έληξε την 31/12/2015 παράγοντες που επηρέασαν για πρώτη φορά όπως αποσβέσεις νέων στοιχείων πάγιου Ενεργητικού κατά 125 χιλ. ευρώ και το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας λόγω νέου προσωπικού και συνεργατών για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και της Εταιρείας για επέκταση σε νέες αγορές και κλάδους, των οποίων οι αποδόσεις αναμένονται στα επόμενα έτη.

Πρόσθετα, τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 επηρεάστηκαν άπαξ από παράγοντες όπως η απομείωση αξίας συμμετοχής και αξίας ακινήτων στην Ελλάδα συνολικά κατά 400 χιλ. ευρώ, αυξημένες διαγραφές αποθεμάτων κατά 100 χιλ. ευρώ και αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη, ως αποτέλεσμα της επιβολής των capital controls, κατά 250 χιλ. ευρώ. Χωρίς την επιβάρυνση των εκτάκτων συγκεκριμένων παραγόντων ως ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου θα παρουσίαζαν μείωση μόνο κατά 250 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v