Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίλυδα: Γ.Σ. στις 26/4 για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 και τις αμοιβές του Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Ίλυδα Πληροφορική που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου.

Ίλυδα: Γ.Σ. στις 26/4 για μη διανομή μερίσματος
Η Ίλυδα Πληροφορική καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Θέμα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v